ما برانیم تا:

  • به عنوان برترین ارائه دهنده خدمات درمانی و درمانگاهی( سرپایی ) به افراد دیالیزی در استان اصفهان و کشوربه صورت ارائه مراقبت با کیفیت عالی شناخته شویم.
  • به عنوان برترین ارائه دهنده خدمات درمانی ایمن و اثربخش به بیماران و مراجعین در استان اصفهان و کشوربه صورت ارائه مراقبت با کیفیت عالی و هزینه مناسب  مطابق اصول اعتباربخشی  شناخته شویم.