دکتر سید جعفر برزانیان
متخصص داخلی

دکتر فاطمه عظیمیان زواره
متخصص داخلی

دکتر کامیار متولی
متخصص داخلی

دکتر مائده جوانی
متخصص داخلی

دکتر فرزاد آبخو
متخصص داخلی

دکتر بابک پوریا
متخصص داخلی