شرح وظایف سوپروایزر آموزشی:

تعیین اهداف آموزشی ( کوتاه مدت، میان مدت، بلند مدت ).

تعیین نیازهای آموزشی ( مددجویان، رده های مختلف کارکنان ) و تحلیل و اولویت بندی آنها.

تدوین برنامه های آموزشی مستمر و مدون و غیر مدون جهت رفع نیازهای آموزشی.

اجرای برنامه های آموزشی با همکاری و مشارکت سایر گروه ها.

پیشنهاد تهیه کتب، مجلات، جزوات و وسایل کمک آموزشی جهت ارتقاء سطح آگاهی کارکنان.

تشکیل کمیته آموزشی، پژوهشی پرسنل

هماهنگی، همکاری و مشارکت جهت تشکیل و شرکت کارکنان در کلاس های آموزش مداوم برابر برنامه جامع آموزشی واحد ذیربط.

پیشنهاد ایجاد زمینه های تشویقی جهت مشارکت فعال کارکنان در فعالیت های آموزشی و پژوهشی.

همکاری و مشارکت در نظارت و کنترل واحدها جهت نیازسنجی آموزشی.

همکاری و هماهنگی با سوپروایزر بالینی ، کنترل عفونت و سرپرست بخش های مختلف در امر آموزش و ارتقاء آن.

ارائه تازه ها و نتایج تحقیقات جدید ( به شکل کنفرانس، جزوه / پمفلت و …).

همکاری و مشارکت در انجام طرح های پژوهشی.

 

هدایت و آموزش کارکنان در راستای ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه خدمات، ارزشیابی عملکرد کارکنان در ارائه آموزش به مددجو.

هدایت و آموزش کارکنان در اجرای برنامه های آموزشی واحدهای ذیربط.

هدایت و آموزش در جهت تهیه جزوات، پوسترها، فیلم ها و پمفلت های آموزشی جهت کارکنان و مددجویان.

کنترل و نظارت بر آموزش های انجام شده در واحدهای ذیربط با استفاده از ابزار مناسب.

کنترل و نظارت بر انجام فعالیت های آموزشی در واحدها.

کنترل و نظارت بر شرکت فعال پرسنل در برنامه های آموزشی براساس سرانه آموزش .

نظارت بر اجرای آموزشها و ارزیابی میزان رضایتمندی کارکنان از آموزشهای اجرا شده.

اندازه گیری اثر بخشی آموزش ها در سطوح اول و دوم ( سطح اول ارزیابی نتایج آزمون ها و سطح دوم اثر بخشی آموزش بر اصلاح فرایند ها و شاخصهای مرتبط).

آموزش توجیهی بدو ورود کلیه کارکنان و نظارت بر ادامه آن در بخش های مختلف.

پیگیری و تهیه نیازهای پشتیبانی کلاس های آموزشی ( محیط، کتاب، مانکن ، تجهیزات، پذیرایی و … ) .

تدوین تقویم آموزشی.

انجام سایر اموری که در حدود وظایف و مسئولیت های تعیین شده از طرف مافوق ارجاع گردد.

برگزاری کلاس های آموزشی عمومی جهت پرسنل مرکز طی سال 1400 شامل:

 • عنوان آموزشي
 • پايه CPR
 • ICDL  مهارت هاي هفت گانه كامپيوتر
 • اطفا حريق
 • سلامت شغلي
 • آشنايي با مفاهيم كنترل كيفي و ايزو
 • مديريت بحران
 • ارتقا سلامت
 • اصول نامه نگاري و مكاتبات اداري
 • مديريت استرس
 • الزامات بهداشت محيط
 • كنترل عفونت
 • قوانين، مقررات و دستورالعمل هاي اداري
 • ايمني بيمار
 • خلاقيت و نوآوري
 • بيان اهداف و خط مشي سازمان
 • آموزش سيستم HIS  مركز
 • اخلاق حرفه اي  و تعهد تيم درمان
 • شيوه تكريم ارباب رجوع و حقوق گيرنده خدمت
 • مهارت ارتباطي با همكاران و مراجعان
 • كار تيمي