فرم استخدام

"*" زمینه های مورد نیاز را نشان می دهد

نام*
آدرس
سوابق کاری*
نام موسسه-شرکت-اداره / سمت / تاریخ شروع / تاریخ پایان / حقوق دریافتی / علت ترک کار
سوابق آموزشی*
تخصص و مهارت*
بدون در نظر گرفتن کار مورد درخواست ( اعم از فنی ، اداری و ...)