• گرافی های تخصصی ارتوپدی (الایمنت ویو و فول اسپاین همراه با تعیین زاویه)
  • گرافی های دندان
  • گرافی های رنگی
  • گرافی های ساده
  • و….

ساعت کاری: 7:30 الی 20:30