• دفترچه بیمه
 • معرفی نامه از پزشک نفرولوژیست
 • جواب آزمایشات مارکرهای ویروسی
 • کارت واکسیناسیون کووید
 • 1 قطعه عکس 4*3
 • کپی مدارک شناسایی
 • کارت گروه خونی
 • معرفی نامه از سایرمراکز(ویژه بیماران مهمان)
 • در این مرکز هیچگونه ممنوعیتی برای پذیرش بیماران HCV، HIV و HBS مثبت نداریم.
 • بلی؛ کلیه بیماران هر 4 ماه یک بار طبق دستور معاونت درمان استان اصفهان توسط کارشناس تغذیه ویزیت میشوند.
 • اگر بیمار از سایر مراکز دیالیز مراجعه نماید و مبتلا به کرونا باشد از پذیرش این بیمار معذوریم و در غیر اینصورت اگر از بیماران دائم این مجموعه باشد در اتاق ایزوله تا پایان دوره کووید دیالیز خواهد شد.
 • چون این مرکز تحت پوشش خیریه میباشد سرویس رایگان برای اکثریت بیماران  با توجه به محدوده سکونت با معرفی به مرکز خیریه واقع در خیابان استانداری در نظر گرفته شده است.
 • انجمن حمایت از بیماران کلیوی مسئول پیگیری و راهنمایی بیماران می باشد و در این مرکز هیچگونه خدماتی ارائه نمیگردد.

  در این مرکز فقط آزمایشات پیوند کلیه انجام می شود.