بر آنیم با تکیه بر همت و تلاش پزشکان و پرسنل خود در کنار مشارکت فعال بیماران و سازمان های ذینفع با بهره گیری از برنامه های مختلف آموزشی   و درمانی نوین، کیفیت خدمات بالینی را بطور مستمر ارتقاء داده و به عنوان برترین مرکز درمانی  کشور شناخته شویم.