بازدید وزیر بهداشت از مرکز پزشکی

اولین بیمار مرکز