بیماران دائم

بیماران مهمان

 

فلوچارت پذیرش بیماران دیالیزی

 1. مراجعه بیمار با دردست داشتن دستور بستری از پزشک نفرولوژی
 2. تماس با سوپروایزر جهت هماهنگی
 3. تشکیل پرونده توسط مسئول پذیرش
 4. آیا مارکرهای ویروسی و کارت واکسیناسیون کووید دارد؟
 5. ارجاع به آزمایشگاه و واحد واکسیناسیون
 6. ارجاع به پزشک مقیم
 7. صدور دستور دیالیز توسط پزشک مقیم
 8. تکمیل فرم رضایت نامه توسط بیمار
 9. ثبت اطلاعات پرونده توسط واحد پذیرش
 10. ارائه برنامه هفتگی دیالیز
 11. تحویل لباس، کمد،پتو، ملحفه، دمپایی
 12. راهنمایی بیمارجهت مراجعه به بخش دیالیز