با استعانت از خداوند متعال و با پیشتازی در بهره گیری و راه اندازی سامانه های الکترونیک و ساختمانجدید درمانی و پشتیبانی ،تجهیزات پزشکی پیشرفته و منابع انسانی کارآزموده برآنیم تا با کیفیت ترین خدمات درمانی و تشخیصی را بخصوص در حوزه دیالیزدر سطح کشور،به مددجویان و سایر مراجعینارائه داده وگامهای تعالی را هرچه راسختر در راستای حفظ فرهنگ و شئونات انجمن خیریه بهداشتی-درمانی حضرت ابوالفضل (ع)برداریم