• سونوگرافی های اختصاصی زمان بارداری
  • سونوگرافی های کالرداپلر
  • سونوگرافی های ساده

ساعات فعالیت:
صبح ها همه روزه و شنبه، یکشنبه و پنجشنبه عصرها