خدمات درمانگاه

 • ویزیت عمومی
 • ویزیت تخصصی
 • ویزیت فوق تخصصی
 • مشاوره روانشناسی
 • مشاوره مامایی
 • مشاوره تغذیه
 • بینایی سنجی
 • اکوکاردیوگرافی
 • تست ورزش
 • نوار عصب
 • نوار عضله
 • نوار مغز
 • اسپیرومتری
 • تزریقات و پانسمان