• بهبود مداوم کیفیت با مسئولیت پذیری، خلاقیت، نوآوری، کارتیمی و یادگیری مستمرکارکنان
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی به نیازهای درمانی،تشخیصی و رفاهی بیماران
 • رعایت موازین زیست محیطی، سلامت انسان ها و نعمت های الهی   
 • حفظ کرامت انسانها (خیرین، بیماران و کارکنان)
 • نگاه جامع به گروه های پزشکی و کار گروهی
 • افزایش کمیت خدمات با حفظ و ارتقاء کیفیت
 • ترویج استفاده از خرد جمعی و کار گروهی
 • اطلاع رسانی کامل و آموزش به بیماران
 • التزام به قوانین جمهوری اسلامی ایران
 • رعایت اخلاق پزشکی و پرستاری
 • پاکدستی، صداقت و درستکاری
 • رعایت حقوق و کرامت انسانی
 • حفظ محرمانگي اطلاعات
 • شفافیت و پاسخگویی